Индекс на статията

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 3

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

източник БНБ

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 4

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

източник БНБ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО

СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТНО ДРУЖЕСТВО

МЕЖДУ „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД

И FRANÇOIS-CHARLES OBERTHUR INTERNATIONAL SA

източник БНБ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА КАТАЛОГ БАНКНОТИ 2020 г.

 

източник БНБ

ПРЕВЕНЦИЯ
НА ИЗГОТВЯНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА ПОДПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ

Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2010

Изследвани са тенденциите на фалшифицирането на пари в различните исторически епохи. Въз основа на резултатите от проведено емпирично изследване са анализирани състоянието и тенденциите на престъпността в сферата на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци в България, степента ѝ на латентност, структурата по определени признаци, очакваните изменения. Направен е анализ на явлението като елемент на международната организирана престъпност. Очертана е характеристиката на организираните престъпни групи, осъществяващи производство и разпространение на фалшиви парични знаци.

Разгледани са различните групи способи за подправяне на монети и банкноти. Анализирани са факторите, способстващи производството и разпространението на фалшификати. Отделено е внимание на състоянието на превенцията и контрола на престъпността в сферата на фалшификациите на пари на международно и национално равнище. Представена е превантивната дейност на полицията за ограничаване на явлението и проблемите, свързани с нейната организация и осъществяване. Формулирани са препоръки за повишаване ефективността на полицейската превенция.

 

 

ИСТОРИЯ НА ЕВРОТО –

НАШИТЕ ПАРИ

КРАТЪК ОБЗОР НА

ЕВРОБАНКНОТИТЕ И

ЕВРОМОНЕТИТЕ

източник ЕЦБ