Индекс на статията

Сборник документи. Том І. 1879–1900 г.

Томът обхваща периода на конституирането и укрепването на БНБ. Именно тогава се формират традиции, които впоследствие – за добро или лошо – присъстват трайно в икономическия живот на страната. Ето защо надникването в част от завещаното от онези години архивно богатство ще хвърли допълнителна светлина върху много от проблемите, пренесени през десетилетията от стопанската памет на нацията.

източник БНБ

Сборник документи. Том ІІ. 1901–1914 г.

Сборникът отразява един особено динамичен период в българското стопанство и в развитието на БНБ. Неговото начало съвпада с най-дълбоката финансова криза, разтърсила страната след Освобождението. По-нататък периодът включва забележителната икономическа стабилизация, свързана с големия външен заем от 1902 г. Епилогът е белязан от Балканските войни и многопосочните им икономически последици. През тези години дейността на БНБ се разгръща в триединството ù на емисионна, валутна и кредитна институция. Във всяка една от тези области тя достига апогея в своето ранно развитие, като същевременно залага редица решения, които много скоро след това оказват крайно негативно отражение върху българското стопанско развитие.

източник БНБ

Сборник документи. Т. ІІІ. 1915–1929 г.

Томът е посветен на бурен период от историята, през който с изключителна интензивност се променят общите стопански условия, институционните рамки и характерът на икономическата политика, настъпва радикална промяна в паричния стандарт, постепенно, но фундаментално се преобразяват статутът и функциите на БНБ, стопанската конюнктура е подложена на пределни колебания, като преминава от състояние, близко до хиперинфлация, към макроикономическа стабилизация. В много отношения събитията от този период следват логика, която беше възпроизведена десетилетия по-късно, през 90-те години на ХХ век. През тези два отдалечени периода българската икономика се сблъсква с близки по характера си предизвикателства, а стопанската политика намира сходни инструменти и решения.

източник БНБ

 

Сборник документи. Т. ІV. 1930–1947 г.

Томът проследява едни от най-драматичните събития в историята на България – от споразуменията в Хага през януари 1930 г., които ознаменуват икономическия епилог на Първата световна война, през отражението на Голямата депресия и краткия период на стопанско замогване през третото десетилетие на века, до разрухата през Втората световна война, началото на новия икономически режим и национализацията на банките в България.

 

източник БНБ

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 1

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

 

източник БНБ

Сборник документи. Т. V. 1948–1990 г. Част 2

Този том, чието публикуване стана възможно благодарение на обстоятелството, че през 1999 г. БНБ разсекрети своите архивни фондове, е посветен на дейността на БНБ в условията на комунистическия режим в България. През този уникален период е изградена и функционира централноплановата икономика, където ролята на парите и на финансовата система са крайно ограничени и деформирани. Поместените архивни свидетелства отразяват промените в институционното устройство на банката и на останалите компоненти от банковата система, принципите и практиката на паричната емисия и на кредитирането, натрупването на вътрешен държавен дълг, валутния ред и регулирането на външната търговия. Значителен интерес представляват документите за трите остри кризи с външния дълг от началото на 60-те, края на 70-те и на 80-те години на ХХ век, както и за предприетите около тях опити за макроикономическа стабилизация. Много от приведените факти, решения и позиции позволяват по-добре да бъдат разбрани трудностите и противоречивостта на прехода след 1990 година.

 

източник БНБ