На 13 февруари, в “Държавен вестник” е обнародван новият Закон за Българската народна банка (БНБ), който ще влезе в сила от деня на приемането на еврото у нас.

Законът урежда статута на еврото като парична единица, определя дизайна на националната страна на разменните евромонети, пускането и изваждането от обръщение, замяната, обмяната и възпроизвеждането на евробанкноти и евромонети.

С приемането му се изпълнява изискването за правна конвергенция на устройствения закон на българската централна банка, като се осъществява правната ѝ интеграция в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България.

Новият Закон за Българската народна банка отразява и правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия. Основен подход в закона е прилагането на законодателна техника, която избягва възпроизвеждането на пряко приложимите Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Устав на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, а вместо това, където е уместно, се включват препратки към тях.

На 18 септември 2023 година Управителният съвет на ЕЦБ прие становище относно интеграцията на БНБ в Евросистемата (CON/2023/27). Там се изразява позитивна оценка както за целта на закона да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция, така и използваната в него техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Съюза.

Новият Закон за Българската народна банка, мотивите към него, както и докладът за цялостната предварителна оценка на неговото въздействие са публикувани ТУК.